Privacybeleid

Bijgewerkt: 5/5/2020

1. WIE WIJ ZIJN
"Wij", "ons" of "onze" betekent (Suivo NV), met maatschappelijke zetel te (Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België) en met ondernemingsnummer (BE0820.531.116). Wij treden op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wij verzamelen via uw gebruik van onze website.

Dit Privacybeleid is uitsluitend bedoeld om jou informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door jouw gebruik van de website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij naar de overeenkomst zoals die tussen ons is gesloten.

Jouw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit Privacybeleid opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe we de persoonsgegevens die je met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken ("verwerken") en welke rechten je hebt. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen.

Als je vragen, problemen of klachten hebt over dit Privacybeleid, over onze verwerking van jouw persoonsgegevens of als je een verzoek wil indienen om jouw rechten zoals uiteengezet in artikel 4 uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen:

a) Via e-mail: privacy@suivo.com ter attentie van onze functionaris voor gegevensbescherming;

(b) Per post: aan Suivo NV, ter attentie van: Gegevensbeschermingsfunctionaris, Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem, België.

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op (5/5/2020).

2. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN
Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatoren (zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz.), die kunnen worden gebruikt om een natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.


De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de hieronder opgesomde doeleinden:

(a) Als je het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken om je vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon.

(b) Wanneer je een profiel aanmaakt op onze website of ons transactiegegevens verstrekt, verzamelen wij jouw persoonlijke informatie om deze informatie op te slaan en om je onze diensten te verlenen alsook om ons in staat te stellen jouw bestellingen te verzenden of contact met je op te nemen.

(c) In het geval dat je jouw inschrijft voor onze nieuwsbrief, zal jouw e-mailadres worden gebruikt om je onze nieuwsbrieven te sturen, waaronder mogelijk uitnodigingen voor evenementen, seminars, enz. die door ons worden georganiseerd.

(d) We verwerken jouw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van de website en ter verbetering van je gebruikerservaring, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website.

(e) We verwerken jouw persoonsgegevens om de rechten die ons toekomen op grond van de toepasselijke wetgeving te handhaven of uit te oefenen, zoals voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

(f) We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving.

We onderscheiden de volgende categorieën van persoonsgegevens:

(g) Contactgegevens: als je gebruikmaakt van het contactformulier, wordt jou gevraagd de volgende informatie te verstrekken: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele persoonlijke gegevens die je in het daarvoor bestemde blanco veld wil vermelden (geef ons geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie over strafrechtelijke veroordelingen of kredietkaart-/rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door jou wordt verstrekt.

(h) Nieuwsbrief: Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt je gevraagd jouw e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door jou wordt verstrekt.

i) Gebruiksgegevens: Wij verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot jouw activiteiten op onze website: IP-adres, ID apparaat en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van het bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, de frequentie en het patroon van je servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet kunnen worden herleid tot jou als individu), worden deze gegevens niet beschouwd als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door jouw gebruik van de website.

j) Transactiegegevens: Wij verzamelen persoonsgegevens met betrekking tot transacties die je via de website verricht, inclusief je "contactgegevens", betalingsinformatie en de gekochte goederen en/of diensten. Dit zijn persoonlijke gegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming.

In het geval dat de wettelijke basis voor de verwerking onze legitieme belangen het algemeen belang is, heb je het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, zoals uiteengezet in artikel 4 van dit Privacybeleid.

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit artikel.

3.  Bewaring en verwijdering van jouw gegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden voor een periode van 10 jaar bewaard.

Indien je je toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens door ons en dit bezwaar aanvaard is, zullen wij je persoonlijke gegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat wij de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd.

Het voorgaande belet ons echter niet om persoonlijke gegevens te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een ​​rechtsvordering in te dienen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

4.  Jouw rechten

Dit artikel geeft een opsomming van jouw belangrijkste rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. We hebben geprobeerd ze duidelijk en leesbaar voor je samen te vatten.

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je ons een schriftelijk verzoek sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit Privacybeleid. We zullen zonder onnodige vertraging op je verzoek reageren, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of als we geen actie ondernemen op je verzoek, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Het recht op inzage

Je hebt het recht om te bevestigen of we jouw persoonsgegevens al dan niet verwerken en in het geval dat wij dat doen, heb je het recht op inzage tot deze persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die je ook in dit Privacybeleid vindt.

Je hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van je persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen als je meer kopieën  aanvraagt.

Het recht op rectificatie

Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze gegevens te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, aan te vullen.

Het recht op gegevenswissing

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer:

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;

(b) Je trekt jouw toestemming in en er bestaat geen andere wettige grond;

c) De verwerking is bestemd voor direct marketing doeleinden;

(d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of,

(e) Wissen is noodzakelijk voor de naleving van het EU-recht of het Belgische recht.

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht op gegevenswissing. Deze uitsluitingen zijn onder meer van toepassing waar verwerking noodzakelijk is,

a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

b) voor het nakomen van een wettelijke verplichting; of,

c) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.

Het recht op beperking van de verwerking;

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken (wat betekent dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

(a) Je de juistheid van de persoonsgegevens betwist (en slechts zo lang als nodig is om de juistheid te verifiëren);

(b) De verwerking onrechtmatig is en je om beperking vraagt (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op gegevenswissing);

(c) We de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van onze verwerking, maar je de persoonsgegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of,

d) Je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.

Naast ons recht om jouw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen wij deze ook op andere wijze verwerken, maar alleen:

a) met jouw toestemming;

b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen;

c) voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of,

d) om redenen van groot openbaar belang.

We zullen je informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonsgegevens de toestemming is, en deze verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, heb je het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat van ons te ontvangen. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere onderneming te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en/of om uw persoonsgegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op grond van je specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking noodzakelijk is voor:

a) De uitvoering van een taak die wordt verricht in het algemeen belang of in de uitoefening van enig officieel gezag dat aan ons is toegekend;

(b) De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd.

Als je een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die voorrang hebben op jouw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking bestemd is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor directmarketingdoeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Je kan dit doen in de EU-lidstaat van je gewone verblijfplaats, werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

In België kan je een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Privacy Commission), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (commission@privacycommission.be),

https://www.privacycommission.be/nl/contact.

5.  Het verstrekken van jouw persoonlijke gegevens aan derden

Om jou te voorzien van onze website werken wij samen met een serviceprovider om je persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. Wij gebruiken de volgende categorieën van serviceproviders:

(a)Hosting
(b) CRM
(c) CMS
(d) Marketingautomatisering incl. e-maildiensten
(e) Webanalytics

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook verstrekken aan derden indien een openbaarmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens bekendmaken om jouw vitale belangen of het vitale belang van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

We geven jouw persoonlijke gegevens niet door aan onze socialemediapartners. Wij maken echter wel gebruik van socialemedia-plugins om je naar onze socialemediakanalen te leiden en je in staat te stellen om met onze content te communiceren.

Deze socialemediakanalen zijn Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+, Vimeo en Pinterest. Als je op een dergelijke link klikt, kan een socialemedia-serviceprovider persoonlijke gegevens over jou verzamelen en deze informatie koppelen aan je bestaande profiel op dergelijke sociale media.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door dergelijke socialemedia-serviceprovider. In dat geval treedt de socialemedia-serviceprovider op als verantwoordelijke voor de verwerking. Ter informatie hebben wij de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de betreffende service provider):

a) Facebook: http://facebook.com/about/privacy;

b) Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388;

(c) LinkedIn: http://linkedin.com/legal/privacy-policy;

d) Twitter: http://twitter.com/privacy;

e) Google https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/;

(f) Vimeo: https://vimeo.com/privacy;

g) Pinterest: http://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

6. Internationale overdrachten

We zullen ervoor zorgen dat elke overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte plaatsvindt met inachtneming van de juiste veiligheidsmaatregelen.

7.  Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij je door naar ons Cookiebeleid: (https://www.suivo.com/cookies-beleid).

8. Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Aangezien elke wijziging rechtstreeks van invloed is op jou, zullen wij het gewijzigde Privacybeleid steeds opnieuw aan jou voorleggen en, indien nodig, jouw toestemming vragen.

  • Dit veld is voor validatiedoeleinden en moet ongewijzigd blijven.